en | es | gl
Sobre PaEnS
|
Recursos textuais
|
Publicacións
|
Equipo
|
Contacto
ES ⇄ EN         Europarl v7  Ted  Global Voices
Resultados: 0        Páxinas: 0        Páxina actual: 0

                                                              
PaEnS Vers. 2.0
Derradeira actualización : 31.05.2022
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (FFI2017-85938-R) e pola Consellería de Economía e Competitividade da Xunta de Galicia (2017-PG023).