en | es | gl
Sobre PaEnS
|
Recursos textuais
|
Publicacións
|
Equipo
|
Contacto

Editor


GI-1954 LitLinAl, Universidade de Santiago de Compostela
Prof. Dr. Irene Doval Reixa

Departamento de Filoloxía Inglesa e Alemá
Universidade de Santiago de Compostela
Avda. de Castelao s/n
E-15782 Santiago de Compostela (España)
Teléfono: +34 881811849, Fax: (+34)881811818

                                                              
PaEnS Vers. 2.0
Derradeira actualización : 31.05.2022
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (FFI2017-85938-R) e pola Consellería de Economía e Competitividade da Xunta de Galicia (2017-PG023).